Lijst van afkortingen

CSR Corporate Social Responsibility
ERP Enterprise Resource Planning
HRHuman Resources
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
MVOMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Mbo-opleiding Middelbaar Beroeps Onderwijs
PPA Publiek-Private Allianties
RvB Raad van Bestuur
RvC Raad van Commissarissen
RVE Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
SW Sociale Werkvoorziening
QR Quick Response (link naar online weergave)
WIAWet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen
WMOWet Maatschappelijke Ondersteuning
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WWWet Werkeloosheid
Terug naar boven