Directieverslag
Van betekenis zijn voor die ander
Jaarrekening

Samengevatte jaarrekening Vebego International 2014

Instructie voor de lezer

De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2014 van Vebego International N.V. Deze samengevatte jaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledige jaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen te worden in samenhang met de volledige jaarrekening, waaronder de daarin opgenomen waarderingsgrondslagen en toelichting op de onderscheiden posten. De jaarrekening 2014 van Vebego International N.V. is te verkrijgen bij de vennootschap.

 

Uitgangspunten bij de opstelling van de geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening en andere financiële overzichten

De geconsolideerde jaarrekening van Vebego International N.V., waarvan deze samengevatte jaarrekening is ontleend, is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek.

 

Groepsbalans per 31 december 2014 voor winstbestemming

(in duizenden euro)        
         
ACTIVA  31.12.14   31.12.13 
         
         
Immateriële vaste activa        
Overige immateriële vaste activa 3.192   665  
   3.192   665 
         
Materiële vaste activa        
Bedrijfsgebouwen en         
bedrijfsterreinen 12.332   10.163  
Machines en installaties 10.035   9.328  
Andere vaste bedrijfsmiddelen 9.160   9.215  
   31.527   28.706 
         
Financiële vaste activa        
Deelnemingen in verbonden partijen 17.390   17.866  
Latente belastingvorderingen 1.604   2.110  
Overige vorderingen en leningen u/g 1.278   950  
   20.272   20.926 
         
Vlottende activa        
         
Voorraden        
Handelsvoorraden 4.414   4.525  
   4.414   4.525 
         
Vorderingen        
Handelsdebiteuren 91.802   100.803  
Overige verbonden maatschappijen 1.249   9.143  
Overige vorderingen en overlopende        
activa 14.092   11.825  
   107.143   121.771 
         
         
Liquide middelen  65.985   49.518 
         
   232.533   226.111 

(in duizenden euro)        
         
PASSIVA  31.12.14   31.12.13 
         
Groepsvermogen        
Aandeel Vebego International N.V.        
in het groepsvermogen 54.566   54.552  
Aandeel Vebego International B.V.         
in het groepsvermogen 10.379   4.131  
Aandeel derden in het groepsvermogen 1.507   3.466  
   66.452   62.149 
         
Voorzieningen        
Voor pensioenen 831   496  
Voor belastingen 1.740   1.677  
Overige voorzieningen 714   1.437  
   3.285   3.610 
         
Langlopende schulden        
Kredietinstellingen 93   14  
Overige schulden 1.462   1.548  
   1.555   1.562 
         
Kortlopende schulden        
Kredietinstellingen -    995  
Leveranciers- en handelskredieten 19.660   16.497  
Overige verbonden maatschappijen 1.820   1.820  
Belastingen en premies sociale        
verzekeringen 41.012   42.207  
Overige schulden en overlopende        
passiva 98.749   97.271  
         
         
   161.241   158.790 
         
   232.533   226.111 

 

 

Groepswinst- en verliesrekening over 2014

(in duizenden euro)      
  2014  2013 
       
       
Netto omzet 753.725  737.080 
Kostprijs van de omzet 589.866  574.051 
       
Bruto-omzetresultaat 163.859  163.029 
Verkoopkosten en algemene beheerkosten 144.787  149.439 
       
Netto-omzetresultaat 19.072  13.590 
Financiële baten en lasten (701)  -  
       
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 18.371  13.590 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (4.866)  (3.897) 
Resultaat deelnemingen 5.925  7.783 
       
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 19.430  17.476 
Aandeel derden (141)  (1.384) 
       
Resultaat 19.289  16.092 

 

 

Groepskasstroomoverzicht 2014

(in duizenden euro)        
   2014   2013 
         
         
Kasstroom uit operationele activiteiten:        
Netto-omzet resultaat  19.072   13.590 
Aanpassingen voor:        
- Afschrijvingen  9.148   8.963 
- Veranderingen in werkkapitaal:        
. afname kortlopende vorderingen 2.601   -1.860  
. afname voorraden 63   45  
. toename kortlopende schulden exclusief        
kredietinstellingen 11.119   5.586  
   13.783   3.771 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  42.003   26.324 
         
Ontvangen interest 890   761  
Ontvangen dividenden 3.542   3.624  
Betaalde interest -1.341   -993  
Betaalde winstbelasting -4.020   -972  
   -929   2.420 
Kasstroom uit operationele activiteiten  41.074   28.744 
         
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:        
Investeringen in (im-)materiële vaste activa -15.356   -10.074  
Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa 754   1.131  
Investeringen in geconsolideerde ondernemingen 1.311   -10.315  
Investeringen/desinvesteringen in         
niet-geconsolideerde ondernemingen -1924   8.899  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -15.215   -10.359 
   25.859   18.385 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten:        
Verstrekte langlopende vorderingen -101   -359  
Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen -    298  
Ontvangsten uit langlopende schulden 95   -   
Aflossingen van langlopende schulden -60   -22  
Betaalde dividenden -5.436   -6.525  
Mutatie kredietinstellingen -995   -2.010  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -6497   -8.618 
         
Nettokasstroom  19.362   9.767 
Koers- en omrekeningsverschillen  519   -449 
         
Mutatie geldmiddelen  19.881   9.318 
Mutatie (de)consolidatie deelneming  -3.414   5.876 
Saldo geldmiddelen begin verslagjaar  49.518   34.324 
         
Saldo geldmiddelen einde verslagjaar  65.985   49.518 

Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 1,4 miljoen (2013: € 4,0 miljoen).

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Raad van Bestuur van Vebego International N.V.

Bijgesloten samengevatte jaarrekening 2014, bestaande uit de groepsbalans, de groepswinst- en verliesrekening en het groepskasstroomoverzicht met bijbehorende toelichting, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2014 van Vebego International N.V. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 21 april 2015.

De samengevatte jaarrekening 2014 bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening 2014 kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening 2014 van Vebego International N.V.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening 2014 in overeenstemming met de grondslagen, zoals beschreven in de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening 2014 op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

Oordeel

Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2014 van Vebego International N.V. en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

 

was getekend:

 

Eindhoven, 21 april 2015

Deloitte Accountants B.V.

Drs. H. Wieringa RA

Terug naar boven