Vebego Foundation
De magie van Yask
Jaarrekening

Vebego Foundation Jaarrekening 2014

Dit is de balans van Vebego Foundation. Vebego Foundation is een stichting die zelfstandig opereert. Deze balans is niet verwerkt in de hierna opgenomen groepsjaarrekening van Vebego International. Voor meer details verwijzen wij graag naar de website www.vebegofoundation.nl.

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.

 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. De vermelde bedragen zijn in duizenden euro.

 

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

 

Kortlopende schulden

Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

 

Balans per 31 december 2014

Download XLS
Balans per 31 december 2014     
      
(in duizenden euro)     
      
ACTIVA 2014  2013
      
Vlottende activa     
Nog te vorderen/vooruitbetaald 319  244
      
Liquide middelen 53  113
      
Totaal activa 372  357
      
PASSIVA     
      
Eigen vermogen     
      
Saldo 1 januari 339  465
Overschot/tekort lopende jaar 0  -126
  339  339
Totaal eigen vermogen     
      
Kortlopende schulden     
Nog te betalen/vooruit ontvangen 33  18
      
Totaal passiva 372  357

Terug naar boven