Bericht van de Raad van Commissarissen
Samengevatte jaarrekening Vebego International 2014
Jaarrekening

Directieverslag

Stijgende lijn

Vebego kijkt tevreden terug op 2014. De energie van 2013 hebben we vast weten te houden; de nieuwe initiatieven voor webbased diensten krijgen niet alleen vorm, maar leveren ook al resultaat. Verdere investeringen in bijvoorbeeld Zwitserland zorgen voor een stevige groei. En vooral de zorgmarkt biedt ons veel kansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële ontwikkeling

Omzetontwikkeling
De geconsolideerde omzet van Vebego International is in 2014 gestegen naar bijna € 754 miljoen, een stijging ten opzichte van 2013 met 2,3%. De desinvesteringen in 2014 van bedrijven in Frankrijk en België hebben een negatieve invloed op deze stijging gehad waardoor de autonome groei van Vebego is uitgekomen op 3,9%. 
De ontwikkeling van de gemanagede omzet, waar de bijdrage van de joint ventures volledig wordt meegeteld, ligt in lijn met de geconsolideerde omzet. Ondanks de teruggang van de omzet van de WMO joint ventures die in 2013 al is ingezet, is de gemanagede omzet autonoom gegroeid met 2,7%.

Op landenniveau is de gemanagede omzet ontwikkeling niet uniform verlopen. In België en Nederland zien we een lichte teruggang, terwijl in Zwitserland de groei boven de 10% is uitgekomen. Een acquisitie in Genève en een stevige autonome groei zijn hier debet aan. In Duitsland is een stijging van ruim 2,1% te noteren.

Resultaatontwikkeling
Het geconsolideerde netto-omzetresultaat steeg in 2014 naar € 19,1 miljoen, een verbetering van € 5,5 miljoen ten opzichte van 2013. Vebego heeft het afgelopen jaar de indirecte kosten goed onder controle weten te houden. Door gerichte investeringen in de bedrijfsvoering en een kritische blik op de uitgaven zijn de indirecte kosten in 2014 lager uitgevallen dan in 2013. De stijging van de omzet is de belangrijkste oorzaak van de verbetering van het operationeel resultaat. De marge is nagenoeg gelijk gebleven.
Het netto resultaat toekomend aan Vebego is ruim € 3 miljoen hoger dan het voorgaande jaar. Het hogere operationeel resultaat en de verkoop van een aantal bedrijfsonderdelen zijn hier debet aan. 

Balans
De belangrijkste ratio’s zijn op peil gebleven of gestegen. De solvabiliteit is in 2014 uitgekomen op 29,3%. De operationele kasstromen zijn fors gestegen. De financiële positie van Vebego is goed. Er zijn voldoende eigen middelen om de strategische visie van de Raad van Bestuur (RvB) en de onderliggende plannen van de verschillende bedrijven te financieren.

Risico’s en onzekerheden
Risicomanagement is een vast onderdeel op de agenda van de RvB. De belangrijke risico’s komen voort uit het feit dat de overheid steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij de werkgevers legt. 

De maatregelen op het gebied van de WGA, die voortvloeien uit de aanpassing van de wet Werk en Inkomen, leiden tot een forse stijging van de premies. Bij een aantal bedrijven is gekozen voor volledig eigen risico. De consequenties daarvan zijn dat de kosten bij arbeidsongeschiktheid tot wel 12 jaar voor rekening van de werkgever gaan komen.

Ook de wet Werk en Zekerheid leidt tot een verhoging van de risico’s bij werkgevers. De verwachting is dat er een verhoging van juridische kosten en transitievergoedingen zal gaan plaatsvinden.

In operationele zin zijn de belangrijkste risico’s: de verdere bezuinigingen in de gezondheidszorg, de implementatie van ons nieuwe ERP systeem bij de schoonmaakbedrijven in Nederland en de koers van de Zwitserse Frank. Dit laatste effect kan onze activiteiten in Zwitserland gaan raken, omdat veel opdrachtgevers nu al aangeven te gaan bezuinigen op hun facilitaire dienstverlening. Een dure Zwitserse Frank zet immers de bedrijfsresultaten van onze klanten sterk onder druk.

Op de langere termijn zien wij de schoonmaakmarkt verder teruglopen en een toename van de concurrentie bij onze uitzendactiviteiten op het gebied van loonkosten, voornamelijk door gebruik van “Oost-Europese loonroutes”.

Nederland

In Nederland zien we dat de schoonmaakmarkt een duidelijke pas op de plaats maakt wat omzet betreft. De markt is krimpende, met name door de aanhoudende teruggang van de kantorenmarkt. Vooral de bedrijven die zich richten op reguliere schoonmaakactiviteiten ondervinden hinder van deze trend. De meer gespecialiseerde schoonmaakbedrijven als Hago Next en Fortron laten wel degelijke groeicijfers zien. 2014 was voor de orderportfolio ontwikkeling van Hago Food & Industry zelfs een heel goed jaar. 

Hago komt opnieuw als het grootste schoonmaakbedrijf uit de bus. De stabiliteit wordt geborgd vanuit langlopende contracten met grote opdrachtgevers zoals bij Hago Airport Services en Hago Rail Services het geval is. Daarmee heeft RVE Hago overall vooral vanuit de gespecialiseerde bedrijven toch een solide basis weten op te bouwen en vast te houden. De algemene schoonmaakbedrijven hebben last van de marktbeweging van maincontractors die met hun eigen schoonmaakdivisies werken (verticale integratie). We verwachten door het intensiveren van de samenwerking tussen Yask en Hago als reactie hierop onze positie in de facilitaire branche te kunnen verstevigen en meer omzetgroei te realiseren.

We mogen ook nog tevreden terugkijken op een pittig traject rondom de onderhandelingen over de schoonmaak cao. Daar zijn we uiteindelijk met de brancheorganisatie en de vakbonden uit gekomen. Met deze nieuwe en goede cao kunnen 150.000 schoonmakers verder werken in een toekomstgerichte branche. 

In de sector Zorg laat marktleider Hago Zorg mooie groeicijfers zien. Dit gespecialiseerde bedrijf in de gezondheidszorg heeft 2014 wederom succesvol afgesloten. Zij bleek onderscheidend door onder andere haar kordate aanpak bij het schoonmaken van met ebola geïnfecteerde ruimten. Dit is overigens een prachtig voorbeeld van Hago Zorg en haar samenwerking met zusterbedrijven Alpheios en Fortron.

De omzet bij de WMO joint ventures staat nog steeds onder druk. De bezuinigingen op de huishoudelijk hulp werken flink door in de omzet van Assist. De ingrepen van de overheid leiden ertoe dat zorgverzekeraars en gemeenten nog volop bezig zijn met de praktische vertaling van deze wijzigingen. Ook zorgaanbieders zien veel uitdagingen op zich af komen en zijn genoodzaakt om besparingen door te voeren en kritisch te kijken naar hun bedrijfsmodel. De koers die Assist in 2014 heeft ingezet richting thuiszorg, flexpools, begeleiding en facilitaire dienstverlening lijkt vruchten te gaan afwerpen. Met een aantal nieuwe startups trachten we de omzetdaling te compenseren. 

Alpheios Nederland heeft nog steeds te maken met een combinatie van de stagnerende schoonmaakmarkt en de bezuinigingen in de zorg. Vooral het scheiden van wonen en zorg leidt tot sluiting van zorglocaties, waarbij de omzet van schoonmaakmiddelen en materialen wegvalt. Ook de investeringen in de grotere schoonmaakmachines zijn door de economische vertraging terug gelopen.
Toch is Alpheios Nederland in staat gebleken om de omzet vast te houden en zelfs een kleine stijging ten opzichte van 2013 te laten zien. Met name de business unit opleidingen en de gespecialiseerde activiteiten rondom de bestrijding van onder meer de MRSA-bacterie en het Norovirus middels de desinfectiemethode Alpha D3-Fogging® hebben positief bijgedragen aan de omzet.

Ook Triple-T, het schoonmaaksysteem ontwikkeld door Alpheios dat prettiger, veiliger en efficiënter schoonmaken mogelijk maakt, doet het goed. Er zijn meer dan 1.000 systemen verkocht en in 2014 zijn verkenningen gedaan om de Triple-T Trolley breed internationaal de markt op te laten gaan. De uitkomsten zien er veelbelovend uit!

De Nederlandse uitzendactiviteiten hebben zich in 2014 goed hersteld ten opzichte van de voorgaande jaren. De oorzaak is deels te vinden in de algemene groei van de uitzendmarkt in Nederland, maar vooral als gevolg van de aanpassingen in de organisatie van Tence. Van een traditioneel vestigingsmodel heeft Tence de slag gemaakt naar 11 homebases en 150 mobiele intakepunten. De dienstverlening voor grote opdrachtgevers is separaat georganiseerd. Hierdoor kunnen deze opdrachtgevers nog beter bediend worden en ontstaat er bij de reguliere business units meer ruimte voor middelgrote klanten en ondernemerschap. Ook de investeringen in de online activiteiten werpen hun vruchten af. Maar niet alleen Tence laat een stevige groei zien, ook Sherpa (international recruitment) heeft 2014 succesvol afgesloten.

De activiteiten van Vebego in de Publieke Sector hebben zich omzetmatig prima verder ontwikkeld. De Participatiewet brengt veel veranderingen met zich mee, de gevolgen van de wet zijn nog moeilijk in te schatten. We zien een toename van gesprekken met verschillende partijen over samenwerking met Vebego op het terrein van kennis en inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in 2014 is er weer een aantal samenwerkingsverbanden succesvol opgestart.

Het operationeel resultaat van onze activiteiten in Nederland is gestegen. De uitzendactiviteiten hebben 2014 afgesloten met een beter resultaat dan in het crisis jaar 2013. Schoonmaak heeft het resultaat uit het voorgaande jaar weten vast te houden. De joint ventures in de zorg en het publieke domein hebben conform verwachting gepresteerd.

België

In België is de omzet licht teruggelopen. De oorzaak hiervan ligt volledig bij de verkoop van ons belang in Makkie (dienstencheques). De omzet van de overige dienstenchequebedrijven is in 2014 gegroeid. Ook de schoonmaakactiviteiten laten een stabiele omzetontwikkeling zien. Bij Alpheios België is de omzet iets teruggelopen. 

Net als in 2013 zette Assist België in 2014 verdere stappen om mensen in de gelegenheid te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Om de kwaliteit van onze dienstverlening aan groepen van assistentiewoningen te waarborgen, ontwikkelde Assist België, in samenwerking met Kleemans, Vinçotte en het Agentschap Zorg en Gezondheid, het kwaliteitskeurmerk ‘Assist Approved’. Projecten met dit keurmerk staan garant voor kwalitatieve dienstverlening en een aangepaste infrastructuur.
Verder zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan met ouderenvoorzieningen en is er een eerste joint venture ontstaan voor facilitaire en zorgondersteunende taken in een huiselijke omgeving. 
Hoewel de dienstenchequebedrijven onder steeds hogere druk komen, kende Assist at Home het afgelopen jaar toch nog een mooie groei. Ook hier blijven wij ons verder richten op zorgklanten.
Het operationeel resultaat van de Belgische bedrijven is in lijn gebleven met het voorgaande jaar. 

Zwitserland

De omzet in Zwitserland is aanzienlijk toegenomen. De aankoop van Cleaning Service in Genève draagt flink bij aan deze groei, maar ook de autonome groei bij de schoonmaakactiviteiten en facility management zijn noemenswaardig. De omzet van het nieuw gestarte bedrijf CarePeople met inmiddels drie vestigingen is binnen één jaar uitgekomen op € 5,6 miljoen. De autonome groei van Vebego Services komt voort uit een stijging van bijna alle vestigingen, waarbij Suisse Romande (westen van Zwitserland) koploper is. 
Het jaar 2014 is wat het operationeel resultaat betreft voor de Zwitserse activiteiten goed verlopen. De omzetstijging in combinatie met een daling van de indirecte kosten hebben geleid tot een verbetering van het operationeel resultaat.

Duitsland

De activiteiten in Duitsland laten in totaliteit slechts een lichte groei zien. De personeelsactiviteiten van M2000 lopen iets terug. De markt voor bouw- en technisch personeel is nog steeds moeilijk, maar vooral de overheidsmaatregelen die gericht zijn tegen verdere expansie van de uitzendmarkt werken negatief op de omzetontwikkeling.
De activiteiten van Servico (schoonmaak, logistiek, facilitair) doen het goed. De omzet is gestegen en het bedrijf ontwikkelt zich conform verwachtingen.
Het totale operationeel resultaat is in Duitsland licht gedaald, met name de druk op de uitzendmarkt is hier debet aan. 

Frankrijk

Onze activiteiten in Frankrijk hebben we in 2013 afgestoten. In 2014 zijn er nog twee maanden omzet in de resultaten meegeteld door de afronding met K2.

Vooruitblik 2015

Vebego verwacht de positieve ontwikkelingen uit 2014 ook in 2015 te kunnen voortzetten. Focus op de directe en indirecte kosten blijft een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering. De verschillende control-instrumenten moeten er zorg voor dragen dat de risico’s voortdurend beheersbaar blijven. Voor het familiebedrijf Vebego blijft een van de belangrijkste doelstellingen om financieel onafhankelijk van derden te kunnen opereren. Voortdurende aandacht voor de liquiditeitsontwikkeling is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het investeringsbeleid en de personeelsontwikkeling zal meebewegen met de dynamiek van de organisatie, waarbij de lange termijn visie leidend blijft. Indien er zich kansen voortdoen schroomt Vebego niet om direct te investeren, maar wel binnen de afgesproken financiële kaders. Ook in 2015 zal er verder worden geïnvesteerd in de implementatie van een ERP systeem voor de Nederlandse schoonmaakbedrijven. De verwachting is dat dit systeem in 2016 volledig is uitgerold. 

Het belangrijkste is echter de aandacht voor de omzet en groei van Vebego. In 2014 zijn er een paar initiatieven gestart waar we veel van verwachten. Zo is er een aanpassing in de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Hago, deze gaat vanaf 2015 verder onder de naam ‘Management en Services’. Het is meer dan een naamsverandering, dochterbedrijf Yask is in de rapportagelijn toegevoegd. We verwachten op die manier de facilitaire markt zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau beter te kunnen bedienen.

Ook in Zwitserland verwachten we door het bundelen van diensten dat we onze marktpositie kunnen vergroten. In 2014 heeft er een strategische heroriëntatie plaatsgevonden die in 2015 geïmplementeerd wordt. Daarnaast wordt daar hard gewerkt aan de uitrol van het speciale klantprogramma ‘High Five’ waarmee we in staat zijn om sneller in te springen op de behoeften van onze klanten.

Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

 

Tot op heden is de verhouding m/v, binnen de bezetting van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen, niet evenredig. Voor de benoemingsprocedures van de huidige leden zijn alle geschikte kandidaten beoordeeld en geselecteerd op basis van de eisen voor de posities, ongeacht hun geslacht. Voor toekomstige vacatures kijkt Vebego behalve naar de individuele eisen voor deze posities, dan ook kritisch naar de diversiteit binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

was getekend:

Raad van Bestuur

Ir. R.G. Goedmakers

 

 

S.M.C.E. Feijen

 

 

Voerendaal, 21 april 2015

Terug naar boven